Психологическа консултация

Психологическа консултация с родители

Консултациите с родители са основна част от работата с децата. На тези консултации се обсъжда какъв е проблемът на детето, договарят се целите, които се поставят в работата, обсъжда се напредъка или регреса (понякога и това се случва, по обективни или не причини … ), дават насоки за работа вкъщи. Възможно е да не последва работа с детето.

Психологически консултации с дете

Консултациите с психолог са вид краткосрочна психологическа помощ , която има за цел да разреши конкретен проблем. Броя консултации се определя според нуждите и възможностите на детето. Препоръчват се при тревожност, различни страхове, трудности в общуването и намирането на приятли, раздяла на родителите, лоши постижения в училище, поведенчески проблеми и др. Първо се срещаме с родителите, които ни разказват за проблема и заявката. След това се уговарят консултациите на детето.